دانستنی‌های تغذیه

آموزش تغذیه - خواص مواد خوراکی - بیماری ها در رابطه با تغذیه - گیاهان دارویی - رژیم های غذایی

تباشیر

همانطور که خیزران در معرفى خود گفت ، به مغز نوعى از آن که جسمى فوق العاده سفید است ، تباشیر هندى یا تباشیر قلمى مى گویند.
اعراب تباشیر را طباشیر مى نویسند و به کنایه هر شى ء سفید را در ادبیات تباشیر گویند. چنانکه سفیدى صبح را تباشیر گفته اند. تباشیر قلمى که از جوف نوعى خیزران به دست مى آید، ترکیبى از سیلیکات منیزى است . پیشینیان را عقیده بر آن بود که اگر مقدار کمى از آن را در کوزه آب بریزند، آب آن بهتر رفع عطش مى کند. مقوى قلب و مسرت آفرین بوده و خوردن آن با سکنجبین جهت از بین بردن وحشت و غم و اندوه تجویز شده است ، مسکن معده و جگر بوده و مسکن التهاب عطش است ، صفرابر و درمان اسهال خونى است . ضماد آن با عسل ورمهاى چشم را از بین مى برد و مکیدن آن جوش دهان اطفال را درمان مى کند.
در داروسازى جدید به کربنات منیزى که شباهت به تباشیر دارد، تباشیر فرنگى لقب داده اند. فلز منیزى در سبزینه گیاهان به جاى آهن در خون انسان است . املاح منیزى مسهل بوده و مقدار کم آنها ملین است ، کبد را پاک و مجارى دفع سموم را لاروبى مى کنند و بهترین نقش آنها جلوگیرى از پیشرفت سرطان بوده و ترمز سرطان لقب گرفته اند.


منبع:http://www.avesinaaa.mihanblog.com/post/tag